Hitta databaser som inte har transaktionslogsbackupper

Hur upptäcker du att det finns databaser i full recovery model som inte har schemalagda transaktionsloggsbackupper? Många har ingen aning utan märker det först när disken som transaktionsloggen ligger på blir full och det inte går att använda databaserna längre.

Här är ett skript för att se om man har några databaser som det inte har gjorts några transaktionsloggsbackupper på samt hur länge sedan det var de senast kördes om det gjorts några.

 

SELECT D.Name as databasNamn,
    ISNULL(CAST(DATEDIFF(hh, MAX(BS.backup_finish_date), Getdate()) AS nchar(125)), 'TLog Backupp saknas') as timmarSedanSenastTLogBackupp
FROM sys.databases d
LEFT OUTER JOIN msdb.dbo.backupset bs
ON d.name = bs.database_name AND bs.type = 'L' -- Log backupp
WHERE d.recovery_model_desc = 'FULL' -- bara databaser med full recovery model behöver tlog backupper
AND d.database_id <> 2 -- exkludera tempdb
GROUP BY d.Name
ORDER BY d.Name

/Björn